Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.lovkeramik.sk. Nákup tovaru môžu realizovať fyzické i právnické osoby („zákazník“) Zákazník súhlasí, že takto uzavrená kúpna zmluvy sa riadi týmito Obchodnými podmienkami, prípadne ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.lovkeramik.sk a príslušnými aktuálnymi právnymi predpismi.

Predávajúci:

Alena Horňáková ,J.Murgaša 1320/5, 07101 Michalovce, email:alena@lovkeramik.sk

Predávajúci nie je platcom DPH.

Článok 2
Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop www.lovkeramik.sk objednať akýkoľvek tovar, ktorý má povolenia na predaj, čiže pri zobrazení produktu je zobrazené tlačítko: Pridaj do košíka.

Po vložení tovaru do košíka je ten udržiavaný v zozname tovarov v košíku. V zozname tovarov je tiež zobrazená sumárna cena za tovar s navrhnutým poštovným /systém uprednostňuje najlacnejšie- vyrátané na základe hmotnosti celej objednávky/ Pre dokončenie objednávky zákazník prejde na tlačítko POKLADŇA

Nakupovať môžu registrovaní i neregistrovaní zákazníci.

Registrácia zákazníka. Zákazník vyplní registračný formulár. Ak uvedie IČO, je registrácia považovaná za firemnú. Pri vyplnení políčka Názov firmy, systém ponúkne formulárové polička potrebné pre firemné údaje.

Zákazník v súhrne objednávky má možnosť upraviť jednotlivé produkty vložené do košíka.

Vyberie si spôsob dopravy tovaru a formu platby. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Po odsúhlasení oboznámenia sa s obchodnými podmienkami potvrdí objednávku stlačením tlačítka „Potvrdiť objednávku“.

Zákazník týmto potvrdzuje, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru, cenou tovaru, o nákladoch na prepravu a túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť dohodnutým spôsobom. Následne je objednávka uložená v systéme www.lovkeramik.sk a mailom je poslaná zákazníkovi informácia o jeho objednávke.

Zmluva o nákupe je považovaná za uzavretú doručením potvrdzujúcej informácie zákazníkovy.

Výnimkou sú nákupy, ktoré vyžadujú následné ďalšie dojednania medzi zákazníkom a predávajúcim. Dojednania môžu byť iniciované predávajúcim i kupujúcim.

Registrovaný zákazník ma v e-shope www.lovkeramik.sk prístup informáciám o stave svojich objednávok. Informácie sú dostupné po autorizácii prihlasovacími údajmi zákazníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Informácia o zmene obchodných podmienok je uvedená na www.lovkeramik.sk.

Článok 3
Platobné podmienky

Predávajúci nie je platcom DPH. Ceny uvedené v e-shope www.lovkeramik.sk sú konečné. U vybraných tovarov je možná. na časovo obmedzenú dobu. zľava z ceny tovaru. Zľava na cene tovaru je umiestnená pri zobrazení tovaru. Všetky zľavnené tovary sú zobrazené v oddelení „ZĽAVNENÉ PRODUKTY“.

Zákazník má možnosť výberu formy platby za tovar: Dobierka, prevod na účet. Pri výbere platby – DOBIERKA bude zákazník platiť pri prevzatí tovaru od doručovacej služby. Pri forme platby „prevod na účet“ predávajúci tovar odosiela až po pripísaní finančnej čiastky na svoj účet.

Článok 4
Dodacie podmienky cena dodania tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v najrýchlejším možným spôsobom. Vzhľadom na charakter niektorých tovarov /ručná výroba, úprava podľa požiadaviek kupujúceho/ doba dodania tovaru je patrične predlžená. V prípade predĺženia doby dodania tovaru, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho elektronickou poštou, alebo telefonicky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol v objednávacom procese. Cena dodania tovaru je systémom vypočítaná podľa hmotnosti celej objednávky a aktuálneho cenníka doručovacej služby.

Článok 5
Storno objednávky

A. Storno objednávky zo strany zákazníka

Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením predávajúcemu formou elektronickej pošty na adresu alena@lovkeramik.sk, telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na web stránke predávajúceho. Ak bola suma za stornovanú objednávku prevedená na účet predávajúceho, predávajúci prevedie prostriedky nakupujúcemu v dobe do 7 dní od uznania storna. Ak medzitým bola objednávka spracovaná , predávajúci si vyhradzuje právo a náhradu nákladov , ktoré vznikli v súvislosti so spracovaním a odoslaním objednávky.

B. Storno objednávky, alebo časti objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo časť objednávky ak z technických príčin nie je možné dodanie vo zvyčajnej lehote, alebo objednaný tovar nie je medzitým dostupný, resp je dostupný vo výrazne zmenenej podobe. Predávajúci bude zákazníka o vzniknutej situácii ihneď informovať a dohodne ďalší postup. Ak bolo už za tovar zaplatené bude sa postupovať podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Článok 6
Poučenie o práve zákazníka /spotrebiteľa/ na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru.

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne e-mailom na adrese alena@lovkeramik.sk

Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. Ak zákazník uplatní odstúpenie od zmluvy vráti tovar v nepoškodenom stave predávajúcemu do 14 dní od uplatnenia odstúpenia od zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevzatia tovaru poškodeného, prípadne s poškodeným originálnym balením. Zákazník odosiela vrátený tovar na svoje náklady.

.

V súlade so zákonom zákazník nemá nárok na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a/ tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru /napr. označenie logom/ alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

b/tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

c/ tovar s porušením ochranného obalu /napr. kozmetika/, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní poškodený, či zdeformovaný

d) tovar poškodený


Článok 7
Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí.

Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak balenie tovaru je viditeľne poškodené, alebo chýbajú niektoré časti zasielky, resp. sú produkty poškodené vplyvom prepravy. V tomto prípade je povinnosťou zákazníka spísať s konkrétnym doručovateľom /vodičom/ protokol o škode resp. odmietnuť prevzatie zásielky. O vzniknutej škode hneď informuje predávajúceho. Neskoršie reklamácie na poškodenie tovaru prepravou predávajúci neakceptuje.

Článok 8
Podmienky ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Alena Horňáková LovKeramik, IČO 48145254, so sídlom J. Murgaša 1320/5, Michalovce, 071 01 ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

           adresa: J.Murgaša 1320/5, Michalovce 071 01, SR

           email: alena@lovkeramik.sk

           telefón: 0904 546 250

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Prestashop) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • účtovník
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.