Search

INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.LOVKERAMIK.SK

 

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

3. VYMEDZENIE POJMOV

4. OBJEDNÁVKA

5. DODACIE PODMIENKY

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ, MOŽNOSTI PLATIEB

8. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

10. OSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Alena Horňáková LOVKERAMIK

Pozdišovce 248

07201 Pozdišovce

IČO: 48 145 254

DIČ: 1074524946

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Michalovce ()

KONTAKT: 0904546250, alenalovkeramik@gmail.com

 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len " VOP") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Prevádzkovateľ e-shopu a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). 
 2. Týmito VOP sa riadi nákup a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho na internetovej adrese www.lovkeramik.sk
 3. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým týmito zákonmi:
  1. Zákon č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov
  2. zákon č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona
  3. zákon č. 108/2000 Zb. – O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa.
  4. zákon č. 102/2014 Z.z,. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
  5. zákon č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 4. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník
 5. Zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

3.VYMEDZENIE POJMOV

 1. Prevádzkovateľom, Predávajúcim a Dodávateľom je Alena Horňáková LOVKERAMIK,07101 Michalovce. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 2. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 4. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

4.OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
 10. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto VOP  sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a že sa s VOP podrobne oboznámil. S týmito VOP  bol kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy a mal možnosť sa s nimi v plnom znení oboznámiť.
 11. Predávajúci nie je záväzný spracovať objednávku v prípade, že:
 12. kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo tieto údaje nedoplnil do 5 dní po tom, keď bol vyzvaný predávajúcim k oprave údajov
 13. kupujúci neodoslal platbu na účet predávajúceho (na základe predfaktúry). Kupujúci dostane výzvu na dokončenie platby, ak ani do 5 dní po výzve kupujúci neuhradí sumu za objednaný tovar objednávka bude stornovaná predávajúcim.

5.DODACIE PODMIENKY

 1. Termín dodania tovaru závisí od dostupnosti tovaru. Tovar na sklade bude doručený do 48 hodín od potvrdenia objednávky administrátorom webstránky. Tovar na objednávku bude odoslaný po naskladnení tovaru.
 2. Vzhľadom na charakter nášho tovaru, keďže sme aj výrobcovia a v našom e-shope ponúkame ručne vyrábaný tovar, je  niekedy doba dodania tovaru predĺžená.
  Predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho elektronickou poštou, alebo telefonicky.
  Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je momentálne dostupná, predávajúci informuje kupujúceho o dobe trvania výroby chýbajúceho tovaru a termíne dodania celej objednávky.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informuje kupujúceho o tejto zmene na doručenie tovaru. Chýbajúci tovar nedoposielame,len po dohode s kupujúcim, platbu za dodatočné poštovné si hradí kupujúci sám. Ak kupujúci nesúhlasí s predĺženou dobou dodania objednávky, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť,alebo po dohode s kupujúcim pošle len časť objednaného tovaru, ktorý je dostupný. Ak kupujúci súhlasí s predĺženou dobou dodania, celá objednávka mu bude odoslaná až po doplnení chýbajúceho tovaru.
 4. Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravného partnera, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky.
 5. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a doklad o kúpe tovaru.
 6. Kupujúci súhlasí aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje kupujúceho v rozsahu nevyhnutnom pre dodanie tovaru.
 7. Predávajúci tovar zabalí na svoje náklady a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.
 8. Ak to vyžaduje povaha tovaru alebo ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje uvedený právny predpis inak.
 9. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 10. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní v tomto mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane lebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 11. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, podľa aktuálneho cenníka doručovacej služby.
 12. Spôsob dopravy a platby záleží podľa výberu kupujúceho :
 13. Doporučený list 1.trieda, Balík na poštu, Balík na adresu, Express kuriér na poštu a Express kuriér na adresu. Doručenie do 48 hod. od odoslania objednávky.
 14. Objednávky odosielame aj do českej republiky: Doporučený list a Balík 1.trieda. Doručenie 4-7 dní od odoslania objednávky.
 15. osobne (Osobný odber v predajnom mieste. V okolí Michaloviec po osobnom dohovore možný dovoz.)

Ostatné podmienky:

 • V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. 
 • Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.
 • Kupujúcemu odporúčame, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice).

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 3. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba pri prevzati tovaru od kuriera - dobierka
  2. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet prevádzkovateľa.
 4. Poplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. 7. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 5. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  • zľavy   na základe výšky hodnoty nákupu
 6. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 7. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v internetovom obchode, ponúkať nový tovar v predaji, publikovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.
 9. V prípade, že predávajúci neprijme platbu na účet v lehote stanovenej v čl. 4. bode 11.b od prijatia objednávky, dochádza automaticky k stornovaniu objednávky. Objednávka kupujúceho sa spracuje ihneď po pripísaní kúpnej čiastky za tovar na účet predávajúceho.

7. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

 1. Cena dodania tovaru je systémom vypočítaná podľa hmotnosti celej objednávky a aktuálneho cenníka doručovacej služby. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb - platné pre Slovensko:
 2. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry si za dopravné účtujeme podľa aktuálneho cenníka dopravcu a spôsobu dopravy.
 3. Pri výbere platby – DOBIERKA bude zákazník platiť pri prevzatí tovaru od doručovacej služby. K cene dopravného sa pripočítava 1,30€.
 4. Pri objednávke do Českej republiky je suma uvedená v slovenskej mene euro. Pri preberaní zásielky je suma automaticky českou poštou prerátavaná na české koruny, takže kupujúci platí v českej meneCena poštovného je vyrátaná podľa aktuálneho cenníka doručovacej služby.
 5. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 6. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky po dohode s kupujúcim odošle dodatočne. Poštovné náklady dodatočnej zásielky hradí kupujúci.

8. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy na mieste dodania určeného kupujúcim.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Úvodné ustanovenia                

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý sa pri uplatňovaní reklamácie spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a  ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.
 2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na vybavovanie reklamácií v zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 3. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

Záručné podmienky

 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Ak výsledkom reklamácie bola výmena tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba.
 3. Záruka zaniká ak:
  • vady tovaru vznikli používaním tovaru v  pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou a inými mechanickými a chemickými vplyvmi pracovným podmienkam kancelárskeho prostredia, neodborným obsluhovaním, neodbornou inštaláciou, zanedbanou starostlivosťou, nadmerným zaťažovaním tovaru alebo takým požívaním tovaru, ktoré je v rozpore s dokumentáciou či všeobecnými zásadami zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN, vyššou mocou, meteorologickými vplyvmi.
  • má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanický poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, ak má odstránenú plombu, ak bol poškodený živelnou pohromou, neprimeraným používaním v rozpore s  návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami.
  • kupujúci tovar spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom znemožnil jeho riadne užívanie. Kupujúci nemôže vrátiť tovar,ktorý pre jeho vlastnosti nie je možné vrátiť, ktoré Zákazník rozbalil a tovar, ktorý bol vyhotovený na mieru pre Zákazníka.
 4. V  prípade, že Predávajúci ponúka k tovaru iný tovar bezodplatne, Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru. Ak Predávajúci je si vedomý vád tovaru ponúkaného bezodplatne, je povinný upozorniť Kupujúceho na vady tovaru. Ak ma takýto tovar vady, je Kupujúci oprávnený tovar vrátiť avšak bez nároku na taký nový tovar. Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu celé plnenie z uzatvoreného zmluvného vzťahu (aj tovar získaný bezodplatne) v prípade, kedy bol súčasťou predaja tovaru.
 5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 7. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.
 8. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 9. Ako záručný list slúži nákupný doklad.           

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Kupujúci si uplatňuje právo na reklamáciu tovaru v sídle Predávajúceho osobne alebo odoslaním tovaru na adresu: Alena Horňáková, Pozdišovce 248, 072 01 Pozdišovce . Ak je v  záručnom liste alebo zozname záručných stredísk uvedená tretia osoba určená na opravu, Kupujúci si uplatní právo na opravu v  tomto záručnom servise.
 2. Kupujúci je povinný reklamovať zakúpený tovar, na ktorom bola zistená vada bezodkladne u  predávajúceho, inak Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady.
 3. Pri uplatňovaní reklamácie má Kupujúci povinnosť predložiť vyplnený návratový formulár (STIAHNÚŤ FORMULÁR), platný doklad o kúpe tovaru a inú dokumentáciu súvisiacu s kúpou tovaru, ak bola poskytnutá, na preukázanie, že tovar bol zakúpený u  Predávajúceho prostredníctvom webovej stránky.
 4. Predávajúci je povinný vydať doklad o uplatnení reklamácie (vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim - email, písomná podoba), presne popísať predmet reklamácie a poučiť Kupujúceho o jeho právach. V prípade uplatnenia reklamácie prostredníctvom diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu potvrdenie o reklamácií tovaru ihneď; ak nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci alebo záručný servis vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim (email, písomná podoba). Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady popísané v predmete reklamácie.
 5. Predávajúci alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr 3 dní od začiatku reklamačného konania, ak je však nutné zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré uplatní zo svojich práv v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
 6.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo Záručný servis reklamáciu vybaví ihneď, v  odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania, Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Po ukončení reklamačného procesu Predávajúci informuje Kupujúceho telefonicky alebo inými komunikačnými prostriedkami tak, aby došlo k doručeniu tejto informácie.
 7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • odovzdaním opraveného tovaru,
  • výmenou tovar
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 8. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe stanoviska znalca, záručného servisu alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v  tom prípade, že Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia tovaru. Predávajúci nemá právo žiadať od Kupujúceho úhradu nákladov spojenú s odborným posúdením.
 9. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od zakúpenia tovaru a Predávajúci reklamáciu zamietol, v doklade o vybavení reklamácie je Predávajúci povinný uviesť komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. V  prípade, že Kupujúci odošle tovar na odborné posúdenie, Predávajúci znáša všetky náklady spojené s odborným posúdením a to aj v prípade zamietnutia reklamácie. Všetky náklady je povinný Predávajúci uhradiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Ak prostredníctvom odborného posúdenia preukáže Kupujúci zodpovednosť Predávajúceho za vadu, reklamáciu môže byť uplatnená znova. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť zamietnutá.
 10. Záručná doba počas vykonávania odborného posudzovania je pozastavená.
 11. Kupujúci nemá právo na uplatnenie záruky na vady, o ktorých bol upozornený predávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 12. Kupujúci ma právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, ktorú je možno odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci alebo Záručný servis, pričom vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru alebo súčasti namiesto odstránenia vady, ak Predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť vady.
 13. Kupujúci má nárok na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy, v prípade, že vadu nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať. Ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, ale Kupujúci nemôže riadne výrobok užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave má právo na výmenu tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy. Za opätovné vyskytnutie vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide o odstrániteľné vady, ale pre väčší počet vád nemôže kupujúci riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá bráni kupujúcemu riadne tovar užívať.
 14. Kupujúci má nárok na primeranú zľavu z ceny, ak sa jedna o neodstrániteľnú vadu, ale tovar je možné riadne užívať.
 15. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar iným tovarom s podobnými, porovnateľnými parametrami.
 16. Prepravné náklady súvisiace s uplatnením reklamácie znáša kupujúci, ak nie je stanovené inak. V prípade oprávnenej reklamácie dopravné náklady znáša predávajúci alebo Záručný servis. V  prípade neoprávnenej reklamácie všetky náklady súvisiace s dopravou znáša Kupujúci (mechanické poškodenie tovaru Kupujúcim, neodborné požívanie...)
 17. Tovar na reklamáciu zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame tovar pri zasielaní poistiť pre prípad poškodenia počas prepravy.
 18. Kupujúci hradí v plnom rozsahu náklady súvisiace s opravou reklamovaného tovaru po uplynutí záručnej doby. Ak si Kupujúci uplatňuje právo zo záruky presahujúcu zákonom stanovenú, je potrebné predložiť Predávajúcemu doklad o rozšírenej záruke.
 19. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm a.), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku má spotrebiteľ resp. kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
 2. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku, ak tovar ešte nebol odoslaný Kupujúcemu.
 3. V súlade so zákonom kupujúci nemá nárok na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  a/ tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru /napr. označenie logom, vlastné požadované rozmery výrobku/ alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka / s meno, alebo dátumom /
  b/ tovar poškodený kupujúcim

 4. Kúpna zmluva sa ruší od začiatku odstúpením kupujúceho/spotrebiteľa od kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu/spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy sumu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. V prípade, ak tovar nebol vadný a kvalitatívne súhlasil s popisom, náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci/spotrebiteľ.
 5. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia, v pôvodnom obale s príslušenstvom. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu, spĺňa vyššie uvedené podmienky, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú inak.
 6. V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).
 7. Predávajúci ma právo pri porušení podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru si uplatniť u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
 8. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia
 9. Tlačivo na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy/na vrátenie tovaru (STIAHNÚŤ TLAČIVO)

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť žiadať predávajúceho o nápravu. Ak mu predávajúci nevyhovie, kupujúci ma právo v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov sa obrátiť s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (spor je možné riešiť týmto spôsobom len ak hodnota prevyšuje čiastku 20 eur).
 2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na www stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 3. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 4. Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
 5. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Odbor výkonu dozoru , tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95 

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kompletné podmienky spracovávania osobných údajov nájdete NA TOMTO ODKAZE

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal VOP ako aj reklamačné podmienky, ktoré sú súčasťou VOP a oboznámil sa s ich znením a súhlasí s podmienkami predavajúceho.
 4. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku
 5. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu,
 6. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 16.08.2018